Τίτλος έργου
Σκοπός έργου
Φορείς έργου
Περιγραφή έργου
Υλοποίηση έργου
Σύνδεσμοι

Περιγραφή του έργου

Κατά τη διάρκεια του έργου, τα τρία ΑΕΙ θα εγκαταστήσουν πάνω στο μητροπολιτικό δίκτυο ΑΤΜ τις εξής εφαρμογές:

Πρόγραμμα συνεταιριστικής διδασκαλίας και έρευνας από απόσταση σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες τηλεδιασκέψεων πολυμέσων, με video υψηλής ευκρίνειας (αρχικά μία ανά ΑΕΙ).
Εφαρμογές πολυμέσων και μετάδοσης αποθηκευμένων πληροφοριών (τύπου video on demand) σε κατάλληλα εξοπλισμένους σταθμούς εργασίας και εξυπηρετητές.
Μετάδοση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας από Ερευνητικές μονάδες των Πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Κ.Π.Α. (αρχικά του Αρεταίειου, του Αιγινητείου και του Ευγενίδειου Νοσοκομείου) και των συνεργαζομένων Εργαστηρίων και Εκπαιδευτικών μονάδων των τριών Ιδρυμάτων.
ΟΦΕΛΗ

Πέρα των τριών συγκεκριμένων πεδίων εφαρμογών, το έργο θα έχει σημαντικότατα πολλαπλασιαστικά οφέλη, που θα επιτρέψουν στην χώρα να συμπορευτεί με τη διεθνή δυναμική εξέλιξη της Κοινωνίας των Πληροφοριών. Ενδεικτικά:

θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων (multimedia software) και εφαρμογών εικονικών εργαστηριακών μαθημάτων (virtual laboratories), με έμφαση στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών μονάδων των τριών Ιδρυμάτων.
Το έργο θα επιτρέψει την ταχύτατη διασύνδεση των υπερ-υπολογιστικών κέντρων των τριών Ιδρυμάτων σε ενιαίο κατανεμημένο δίκτυο, υλοποιώντας την πρώτη μητροπολιτική νησίδα High Peformance computing & Networking (HPCN) της χώρας, κατά τα πρότυπα αντιστοίχων νησίδων των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Θα δημιουργηθεί πρότυπη εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν (σαν εξωτερικοί χρήστες) διεθνείς Κοινοπραξίες έργων Ερευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α) της Γενικής Διεύθυνσης ΧΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Ενωσης για πιλοτικές εφαρμογές τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών (National Hosts του προγράμματος ACTS, Digital Sites του Telematics Applications Programme).
Τα τρία ΑΕΙ έχουν επιδείξει πολυδιάστατη και έντονη παρουσία των ερευνητικών ομάδων τους στα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε & Α της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε πρωτοποριακές τεχνολογίες τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών. Με την υλοποίηση του έργου, οι ανωτέρω ομάδες θα εμπλουτιστούν με πρακτικές λειτουργικές εμπειρίες για εξειδικευμένο προσωπικό υποστήριξης που θα αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση της σύνδεσης του ΕΔΕΤ (Grnet) στα 34 Mbps με τεχνολογία ΑΤΜ (Πρόγραμμα ΤΕΝ-34) και του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUNet κατά την τελική φάση αναβάθμισής του. Η σχετική εμπειρία θα διαχυθεί στον ευρύτερο παραγωγικό τομέα της τηλεματικής και θα υποστηρίξει τα υπό σχεδιασμό έργα του ΟΤΕ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΤΜ στη χώρα.
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

Το έργο παρουσιάζει άμεση συμπληρωματικότητα και συνέργεια με έργα του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα αυτά που αφορούν:

Τις κάθετες δράσεις δικτύων των τριών ΑΕΙ.
Την τελική φάση της οριζόντιας δράσης των δικτύων (GUNet).
Τις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών τηλεματικής για εκπαίδευση από απόσταση, την ανάπτυξη κατανεμημένου λογισμικού πολυμέσων για υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη βιβλιογραφική αναζήτηση και τη τηλε-εργασία (cooperative work) πάνω από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων ΑΤΜ.
Τις Βιβλιοθήκες παρέχοντας ηλεκτρονική πρόσβαση πολυμέσων.
Την πρακτική άσκηση και έρευνα σε προηγμένες τεχνικές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΑΕΙ

Παράλληλα με τις συγκεκριμένες συνέργειες στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ, το έργο συνδέεται άμεσα με πολλές δραστηριότητες και στόχους των τριών ΑΕΙ:

Τη σύνδεση των ΑΕΙ με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μέσω της δημιουργίας προηγμένου δικτύου ΑΤΜ και διάχυσης της σχετικής τεχνογνωσίας στον ευρύτερο παραγωγικό τομέα.
Το πρόγραμμα Ερευνας & Ανάπτυξης ACTS, το οποίο προβλέπει εκμίσθωση παρομοίων εγκαταστάσεων βασισμένων στο ΑΤΜ προς Διευρωπαϊκές και Ερευνητικές Κοινοπραξίες για πιλοτική ανάπτυξη και επίδειξη εφαρμογών ευρείας ζώνης (National Hosts).
Το Telematics Applications Programme το οποίο δίδει την κυρία έμφαση σε πιλοτικές εγκαταστάσεις πολυμέσων με εφαρμογές στην Εκπαίδευση με Πολυμέσα (Multimedia Software), την Ιατρική, τις Μεταφορές, Την Ερευνα και Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, τη Γλωσσική Τεχνολογία, την Δημόσια Διοίκηση και τις Αστικές και Αγροτικές Επικοινωνίες. Πολλά εγκεκριμένα προγράμματα Ε & Α οφείλουν να εκμισθώσουν για επίδειξη υποδομές υψηλής τηλεματικής τεχνολογίας (Digital Sites), όπως το μητροπολιτικό δίκτυο ΑΤΜ των τριών ΑΕΙ του έργου.
Ακόμα:
Το έργο εντάσσεται σαν αναγκαία υποδομή της συμμετοχής της χώρας στο Πρόγραμμα Ερευνας & Ανάπτυξης High Performance Computing & Networking (HPCN) της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στα πλαίσια του οποίου έχει εγκατασταθεί κοινό κέντρο Υπερυπολογιστών Ε.Μ.Π, Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίου Πατρών.
Το έργο έχει άμεση συνέργεια με το ΕΔΕΤ, το οποίο αναπτύσσεται στην παρούσα φάση από το Ε.Μ.Π. με τη συμμετοχή των δύο άλλων Ιδρυμάτων, και ειδικότερα με την αναβάθμιση του ΕΔΕΤ στα 34 Mbps (Πρόγραμμα ΤΕΝ-34 βασισμένο σε διεθνή πρόσβαση ΑΤΜ).

Το έργο θα συνδυαστεί χρονικά και λειτουργικά με το Δημόσιο δίκτυο ΑΤΜ του ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση σχεδιασμού και προμήθειας. Ο ΟΤΕ μετέχει ήδη στο Διευρωπαϊκό πιλοτικό ΑΤΜ σαν εταίρος (πρόγραμμα JAMES) και εντός του επόμενου έτους θα αποκαταστήσει πιλοτική διεθνή σύνδεση με την Ιταλία. Τέλος, το έργο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της συμπληρωματικής επιχορήγησης του ΕΤΠΑ (80 εκ. δρχ.).

Σκοπός Φορείς Περιγραφή Υλοποίηση Σύνδεσμοι


Ο παρών web server συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και ενημερώνεται από το Ε.Κ.Π.Α.

Παρατηρήσεις:webmaster