Τίτλος έργου
Σκοπός έργου
Φορείς έργου
Περιγραφή έργου
Υλοποίηση έργου
Σύνδεσμοι

Υλοποίηση του έργου

Το έργο αποτελείται από τις εξής φάσεις:

Φάση 1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Φάση 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Φάση 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Φάση 4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜ
Φάση 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Φάση 6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Φάση 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜ
Φάση 8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ
ΦΑΣΗ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η φάση αυτή καλύπτει όλο το έργο και περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για το συντονισμό του Εργου, τη δημιουργία των διαχειριστικών και οικονομικών εκθέσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες σχετικές με την οργάνωση και διαχείριση των φάσεων και πακέτων εργασίας του έργου, την προετοιμασία λογαριασμών εξόδων και το συντονισμό των λογιστικών και οικονομικών του έργου. Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Ε.Μ.Π. θα αναλάβει τη διαχείριση του Εργου.

Οι Επιτροπές Ερευνών των τριών Ιδρυμάτων διαχειρίζονται τα τμήματα του έργου που τους αντιστοιχούν, είναι υπεύθυνες για τις επιμέρους συμβάσεις και τηρούν φακέλους με τα πρωτότυπα των παραστατικών δαπανών.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Μ.Π., σαν υπεύθυνος φορέας διαχείρισης του έργου τηρεί φακέλους επικυρωμένων αντιγράφων παραστατικών και των τριών εμπλεκομένων φορέων.

Τα παραστατικά και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους θα σφραγίζονται με την ειδική σφραγίδα που θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του έργου.ΦΑΣΗ 2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ


Στόχος του πακέτου εργασίας αυτού είναι η κατάστρωση προδιαγραφών και διαδικασιών για την υλοποίηση δικτύου ευρείας ζώνης ΑΤΜ μεταξύ των τριών ΑΕΙ. Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας, θα καταστρωθεί μελέτη για την εγκατάσταση τριών κόμβων κορμού, ενός σε κάθε ίδρυμα, και τη διασύνδεσή τους σε ενιαίο δίκτυο. Η σχεδίαση θα λάβει υπόψη της, την υπάρχουσα υποδομή δικτύων ΑΤΜ, που είναι διαθέσιμη στα τρία ιδρύματα. Οι δυνατότητες του δικτύου ΑΤΜ θα περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε επιλεγμένους τερματικούς σταθμούς (εξυπηρετητές) από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου, με ταχύτητες από 34 έως και 155 Mbps, την ενιαία διαχείριση των κόμβων του δικτύου, και την προσπέλαση σε όλες τις υπηρεσίες πολυμέσων που καθίστανται διαθέσιμες. Η διασύνδεση μεταξύ Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων θα υλοποιηθεί με απ'ευθείας σύνδεση των δύο τοπικών δικτύων με ταχύτητα 155 Mbps. Η σύνδεση Πολυτεχνειούπολης και Ο.Π.Α. (Πατησίων) θα υλοποιηθεί με εκμίσθωση φορέα 34 Mbps από τον ΟΤΕ. Ομοίως θα υλοποιηθεί η σύνδεση Πανεπιστημιούπολης με το συγκρότημα των Πανεπιστημιακών Κλινικών Αρεταίειου και Αιγινήτειου Νοσοκομείων και του Ευγενίδιου Νοσοκομείου. Η σύνδεση του κτιριακού συγκροτήματος της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α στο Γουδί με την Πανεπιστημιούπολη, θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ της κάθετης δικτυακής δράσης του Ε.Κ.Π.Α.

Στο πακέτο αυτό, θα απασχοληθούν με ρόλο συμβούλου εκτός του προσωπικού των τριών ΑΕΙ, και ο Καθ. του Πανεπιστημίου Κρήτης Κ. Κουρκουμπέτης (χωρίς αμοιβή), ο Αν. Καθηγητής του University of Miami Χ. Δουληγέρης και ο Senior Fellow του University College London (UCL) Γ. Παύλου.ΦΑΣΗ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ


Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας αυτού θα καταστρωθούν οι σχετικές προδιαγραφές σε επίπεδο δικτύου, απαιτούμενου εύρους ζώνης, τύπων υπηρεσιών ατομικά ή συνδυασμένα κατά περίπτωση για εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης. Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, θα επιλέγει εφαρμογή, η οποία θα εξασφαλίζει την αλληλεπίδραση που επιτυγχάνεται στην πραγματική αίθουσα διδασκαλίας πάνω από ένα περιβάλλον "εικονικής αίθουσας διδασκαλίας".

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα επιτρέπει την ύπαρξη ρόλων (όπως π.χ., αυτού του διδάσκοντα ή του εκπαιδευόμενου), με όλες τις συνθήκες αλληλεπίδρασης μιας πραγματικής αίθουσας (οπτική επαφή, ήχος, πίνακας, δυνατότητα συλλογικής διαμόρφωσης εικονικών αντικειμένων κλπ). Η εικονική αίθουσα θα αποτελείται από σύνολο κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων, με οθόνη προβολής, ψηφιακό πίνακα, σταθμούς εργασίας με δυνατότητα πολυμέσων και σύνδεση με το δίκτυο ΑΤΜ.

Στο ίδιο πακέτο εργασίας θα προδιαγραφούν και αναλυθούν οι απαιτήσεις ενός συστήματος μετάδοσης αποθηκευμένων πληροφοριών πολυμέσων, τύπου video on demand (VOD), εξειδικευμένης διδασκαλίας με προσπέλαση από ενισχυμένους σταθμούς εργασίας των τριών ΑΕΙ σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή αποθήκευσης διδακτικού υλικού ηλεκτρονικής μορφής (πολυμέσων). Θα προδιαγραφεί μια αποδοτική και οικονομική λύση εξυπηρετητή που θα απευθύνεται σε μικρού/μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η διασύνδεση ελέγχου και μεταφοράς των πληροφοριών πολυμέσων θα πραγματοποιηθεί με την αποκλειστική χρήση ψηφιακής μετάδοσης και δικτύωσης ΑΤΜ. Η μεταδιδόμενη πληροφορία θα είναι συμπιεσμένη κατά τα πρότυπα MPEG.

Οι σχετικές μελέτες για την υλοποίηση του πακέτου (παραδοτέα του πακέτου) θα ανατεθούν μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.ΦΑΣΗ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜ


Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας αυτού, θα πραγματοποιηθεί σχεδίαση εφαρμογών οι οποίες θα επιτρέπουν μετάδοση και επεξεργασία ιατρικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας από απόσταση μέσω του μητροπολιτικού δικτύου ΑΤΜ. Τις εφαρμογές θα χρησιμοποιούν Ερευνητικές μονάδες των Πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Κ.Π.Α. (αρχικά του Αρεταίειου, Αιγινήτειου και Ευγενίδιου Νοσοκομείου) και των συνεργαζομένων Εργαστηρίων των τριών Ιδρυμάτων για ιατρική εκπαίδευση. Το δίκτυο ΑΤΜ υψηλής ταχύτητας, θα επιτρέψει τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων video πολύ υψηλού απαιτούμενου εύρους ζώνης, που δεν επιδέχονται συμπίεση με τους συνηθισμένους αλγορίθμους "lossy compression".
Οι εφαρμογές επικεντρώνονται:
Στη συνεργασία ερευνητικών και εκπαιδευτικών μονάδων της Ιατρικής Σχολής με αντίστοιχες ομάδες του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, το οποίο διαθέτει προηγμένο σύστημα διαχείρισης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων (PACS) και κλινικές του Αρεταίειου και Ευγενίδιου Νοσοκομείου με στόχο την εκπαίδευση των φοιτητών (π.χ. επιδείξεις ιατρικών ιστορικών με πολυμέσα, ιατρικών εικόνων και video), την παροχή υπηρεσιών τηλε-διάγνωσης, την υποστήριξη της ιατρικής έρευνας που απαιτεί άμεση πρόσβαση σε αρχεία εικόνων υψηλής ευκρίνειας.
Στην υποστήριξη της έρευνας και εκπαίδευσης σε αλγόριθμους επεξεργασίας, διαχείρισης και μεταφοράς ιατρικών εικόνων υψηλής πιστότητας μεταξύ των πρωτογενών πηγών δημιουργίας και αποθήκευσης εικόνων (Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία) και εργαστηρίων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α. και υπερυπολογιστικών κέντρων.
Στην συνεργασία ερευνητών του Ε.Μ.Π. (ΕΠΙΣΕΥ) και του Ο.Π.Α. με την ακτινολογική κλινική του Αρεταίειου Νοσοκομείου με στόχο την ενσωμάτωση λογισμικού τηλε-ιατρικής μέσω του μητροπολιτικού δικτύου ΑΤΜ σχετικά με ιατρικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας (CT και MRI) και την επεξεργασία τρισδιάστατων ιατρικών εικόνων στους υπερυπολογιστές του Ε.Μ.Π και του Ε.Κ.Π.Α.

Η σχετική μελέτη για την υλοποίηση του πακέτου (παραδοτέα του πακέτου) θα ανατεθεί μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος.ΦΑΣΗ 5: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ


Κατά τη διάρκεια του πακέτου εργασίας αυτού θα γίνει η αρχική διασύνδεση των κόμβων κορμού. Η διασύνδεση θα γίνει σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές του Π1.1. Θα ελεγχθεί η σταθερότητα των φορέων, το ποσοστό σφαλμάτων, απόρριψης πακέτων, οι καθυστερήσεις και άλλες παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών, τόσο μεταξύ διαδοχικών κόμβων, όσο και στο σύνολο του δικτυακού κορμού.

Θα εγκατασταθούν σταθμοί εργασίας κατάλληλα εξοπλισμένοι (κάρτες ΑΤΜ, λογισμικό) για την απ'ευθείας διασύνδεση σταθμών εργασίας στο μητροπολιτικό δίκτυο ΑΤΜ και εξυπηρετητές πρόσβασης για διασύνδεση σταθμών συμβατικών τοπικών δικτύων (legacy LANs).

Θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν σταθμοί διαχείρισης του δικτύου, εξοπλισμένοι με το κατάλληλο λογισμικό. Η διαχείριση θα διευθετήσει ενέργειες, όπως την αλλαγή παραμέτρων του δικτύου σε πραγματικό χρόνο, τη συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης, διαδικασίες παρακολούθησης και διόρθωσης προβλημάτων, κλπ.

Ειδικότερα εκτός των συνδέσεων μεταξύ των τριών ΑΕΙ, θα υλοποιηθεί σύνδεση των εργαστηρίων του Αρεταίειου Νοσοκομείου και των συστημάτων διαχείρισης επεξεργασίας και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων (PACS) της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου με την Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, και μέσω αυτής με τις ερευνητικές ομάδες του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ. Η σύνδεση μεταξύ Αρεταίειου και Αιγινήτειου υφίσταται (οπτική ίνα στα 100 Mbps), όπως επίσης και το σύστημα PACS του Αιγινήτειου (40 σταθμοί εργασίας με σύνδεση οπτικών ινών στα 100 Mbps). Η σύνδεση με την Πανεπιστημιούπολη θα πραγματοποιηθεί με μισθωμένη γραμμή ΟΤΕ στα 34 Mbps ή στα 155 Mbps εφόσον υλοποιηθεί το δημόσιο δίκτυο ΑΤΜ του ΟΤΕ.ΦΑΣΗ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ


Στο στάδιο εφαρμογής, θα επιλεγούν κατάλληλα μαθήματα ή εκδηλώσεις. Οι εικονικές "σύνοδοι" διδασκαλίας θα λάβουν θα λάβουν χώρα και στα τρία Ιδρύματα, με ταυτόχρονη συμμετοχή ενός ή περισσότερων διδασκόντων και ακροατηρίου.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή θα επιτρέπει την υλοποίηση εκπαιδευτικών λειτουργιών μεταξύ του διδάσκοντα και των εκπαιδευόμενων, με όλες τις συνθήκες αλληλεπίδρασης μιας πραγματικής αίθουσας (οπτική επαφή, ήχος πίνακας, δυνατότητα συλλογικής διαμόρφωσης εικονικών αντικειμένων κλπ). Οι αίθουσες διδασκαλίας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες, με οθόνη προβολής, ψηφιακό πίνακα, σταθμούς εργασίας με δυνατότητα πολυμέσων και σύνδεση με το δίκτυο ΑΤΜ.

Στο ίδιο πακέτο εργασίας θα εγκατασταθεί πιλοτική εφαρμογή τύπου Video on Demand (VOD) εξειδικευμένης διδασκαλίας με προσπέλαση από ενισχυμένους σταθμούς εργασίας των τριών ΑΕΙ σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή αποθήκευσης διδακτικού υλικού ηλεκτρονικής μορφής (πολυμέσων). Οι τερματικοί σταθμοί θα χρειαστούν ειδικό εξοπλισμό για ταχεία δικτύωση και για επιτάχυνση της αποσυμπίεσης πληροφορίας πολυμέσων. Ο εξυπηρετητής θα πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε ένα ικανοποιητικό αριθμό πελατών και να επιτρέπει την εγγυημένη και αξιόπιστη μετάδοση πληροφορίας στους συνδεδεμένους πελάτες. Παράλληλα θα χρειαστεί ένα επαρκές σύστημα αποθήκευσης των δεδομένων πολυμέσων, καθώς και η απαραίτητη υποδομή για τη δημιουργία τους (Storage Subsystem, CD-ROM, Juke Box, authoring methods and authoring tools). Παράλληλα, θα γίνεται συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση των πόρων του συστήματος.ΦΑΣΗ 7: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΜ


Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας αυτού, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών, που προδιαγράφονται στην προηγούμενη φάση.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης των φοιτητών με επιδείξεις ιατρικών ιστορικών με πολυμέσα, μεταβίβαση και προβολή ιατρικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας και μετάδοση video. Θα υποστηριχτεί η έρευνα τηλε-διάγνωσης μέσω επεξεργασίας ιατρικών εικόνων στα υπερ-υπολογιστικά κέντρα του Ε.Κ.Π.Α και του Ε.Μ.Π. και κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων των εργαστηρίων ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνων των τριών Ιδρυμάτων, με έμφαση στην εφαρμογή προηγμένων υπολογιστικών μεθόδων για διάγνωση μέσω εικόνων CT-MRI.ΦΑΣΗ 8: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΧΥΣΗ


Η φάση αυτή σχετίζεται με τη μελέτη των επιδόσεων του δικτύου και των εφαρμογών (υπαρχόντων καθώς και εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν) οι οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν στο μητροπολιτικό δίκτυο ΑΤΜ. Η φάση αυτή επίσης περιλαμβάνει δραστηριότητες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και της τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί στην επιστημονική περιοχή των Δικτύων Υψηλών Ταχυτήτων - ΑΤΜ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πακέτο εργασίας αυτό θα αξιολογηθεί το έργο με βάση την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης των προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής από τους χρήστες.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των επιδόσεων του δικτύου (διαθεσιμότητα, χρησιμοποίηση πόρων, ρυθμός απόδοσης, καθυστερήσεις κλπ.) με υπάρχοντα εργαλεία και με ανάπτυξη - προσαρμογή άλλων εργαλείων από το προσωπικό του έργο.

ΔΙΑΧΥΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στα πλαίσια του πακέτου εργασίας αυτού, με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία από τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου ΑΤΜ και των υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτό, θα πραγματοποιηθεί οργάνωση και διεξαγωγή ανοιχτών συναντήσεων (workshops) για την παρουσίαση, ανάλυση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα που εντάσσονται στην επιστημονική περιοχή των Δικτύων Υψηλών Ταχυτήτων - ΑΤΜ.

Θα οργανωθούν και θα διεξαχθούν σεμινάρια και ημερίδες τα οποία θα απευθύνονται προς: (i) την Ακαδημαϊκή κοινότητα, (ii) την Ιατρική κοινότητα και (iii) τον ιδιωτικό τομέα τηλεπικοινωνιών υψηλής τεχνολογίας. Τις παρουσιάσεις και εισηγήσεις στα σεμινάρια και τις ημερίδες, θα πραγματοποιήσουν Ελληνες και ξένοι επιστήμονες, διακεκριμένα μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο χώρο των δικτύων και της τεχνολογίας ΑΤΜ.

Παράλληλα, σκοπός των διοργανώσεων αυτών θα είναι η παρουσίαση, ανάλυση και ανταλλαγή εμπειριών για τη μετάβαση από τις υπάρχουσες τεχνολογίες δικτύων σε δίκτυα ΑΤΜ, καθώς και των εφαρμογών που μπορούν να αναπτυχθούν σε περιβάλλον δικτύων ΑΤΜ και των προβλημάτων που συναντώνται, ώστε να επωφεληθούν της τεχνογνωσίας του έργου το σύνολο των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών των Ιδρυμάτων στην τεχνολογία των δικτύων ΑΤΜ και στις εφαρμογές πολυμέσων σε δίκτυα ΑΤΜ.

Σκοπός Φορείς Περιγραφή Υλοποίηση Σύνδεσμοι


Ο παρών web server συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και ενημερώνεται από το Ε.Κ.Π.Α.

Παρατηρήσεις:webmaster