Τίτλος έργου
Σκοπός έργου
Φορείς έργου
Περιγραφή έργου
Υλοποίηση έργου
Σύνδεσμοι


Συμμετέχοντες φορείς

Τα τρία Ιδρύματα έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για την συμβατή σύνδεση μεταγωγέων ΑΤΜ σύμφωνα με τα καθιερωμένα standards του ATM Forum, τα οποία συγκλίνουν με τις επίσημες τυποποιήσεις της ITU - T. Παράλληλα, έχουν εγκαταστήσει και μελετήσει από κοινού εκτεταμένα δίκτυα συμβατικών τεχνολογιών (TCP/IP, legacy LANs 802.X, FDDI), με έμφαση στην διασύνδεσή τους μέσω δικτύων ΑΤΜ.

Τα τρία Ιδρύματα μετέχουν στο πιλοτικό Frame Relay (HELLASPAC II) του ΟΤΕ το οποίο στην παρούσα φάση παρέχει πρόσβαση 2 Mbps στο Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ - Grnet) με διεθνή σύνδεση 2 Mbps στο Internet (μέσω του Ευρωπαϊκού φορέα DANTE παροχής υπηρεσιών Internet σε Εθνικά Ερευνητικά δίκτυα).

Στο χώρο των προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής, τα τρία Ιδρύματα μετέχουν σε κοινά προγράμματα Πολυμέσων, Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing) και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ανά Ιδρυμα:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ


Το ΕΜΠ έχει εγκαταστήσει κυρίως με ιδίους πόρους (Ειδικός Λογαριασμός Ερευνας - ΕΛΕ) εκτεταμένο και σύγχρονο τοπικό δίκτυο ενοποιημένων εφαρμογών, με επαγγελματικού επιπέδου διαχείριση και με την μεγαλύτερη χρήση και ταχύτητα πρόσβασης στο Internet στη χώρα. Παράλληλα, εγκατέστησε κέντρο Υπερυπολογιστών και συμμετέχει στη λειτουργία τοι κοινού κέντρου Υπερυπολογιστών Ε.Μ.Π., Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Δίκτυο Τηλεματικής του ΕΜΠ περιλαμβάνει τρεις κόμβους ΑΤΜ για πιλοτική λειτουργία, σαν πρώτο βήμα συνολικότερης αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου (4 κόμβοι FDDI, 54 κόμβοι Ethernet Hubs - Switches, 1300 ενεργές παροχές δεδομένων UTP CAT 5, 1800 παροχές τηλεφωνίας ISDN). Οι πολυπληθείς ερευνητικές ομάδες του Ιδρύματος έχουν καταξιωθεί σε διεθνές επίπεδο με την διακεκριμένη και μεγάλη συμμετοχή τους σε Εθνικά ή Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά - ερευνητικά προγράμματα.

Ειδικότερα το ΕΜΠ έχει επιδείξει πρωτοποριακή και διεθνώς αναγνωρισμένη δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογίας ΑΤΜ και των προηγμένων τηλεματικών εφαρμογών (Κοινοτικά Προγράμματα ACTS, ESPRIT και Telematics Applications). Το ΕΜΠ αποτελεί βασική νησίδα του Ελληνικού National Host HESTIA στο Πρόγραμμα ACTS. Εχει αναλάβει την τεχνική εγκατάσταση και προσωρινή διαχείριση του ΕΔΕΤ, την αναβάθμιση της διεθνούς σύνδεσης στα 34 Mbps με τεχνολογία ΑΤΜ (ΤΕΝ - 34), και είναι μέτοχος του OTEnet A.E.

Στο συγκεκριμένο έργο θα δραστηριοποιηθούν πολλαπλές ομάδες του Ιδρύματος και του ΕΠΙΣΕΥ: Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και τα Εργαστήρια Τηλεπικοινωνιών, Διαχείρισης & Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Βάσεων Δεδομένων, Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας, Υπολογιστικών Συστημάτων, Λογισμικού, το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, τα κέντρα Η/Υ και Υπερυπολογιστών και το Υπολογιστικό Κέντρο Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών.

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Το Ε.Κ.Π.Α έχει ήδη σε λειτουργία τοπικό δίκτυο ΑΤΜ το οποίο θα επεκταθεί με την κάθετη δράση του ΕΠΕΑΕΚ (ΑΘΗΝΑ-ΝΕΤ) σε δίκτυο κορμού ΑΤΜ σε όλη την Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, και την Ιατρική και Νοσηλευτική Σχολή στο Γουδί. Η Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων έχει κοινό σύνορο με την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, και έχει δρομολογηθεί η άμεση διασύνδεση των δικτύων τους με μονότροπες οπτικές ίνες. Οι ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Πληροφορικής έχουν μεγάλη δραστηριότητα στο Ευρωπαϊκό χώρο σε δίκτυα ΑΤΜ και την τεχνολογία οπτικών ινών και δικτύων, με σημαντική παρουσία στα Κοινοτικά Προγράμματα ACTS, ESPRIT Telematics Applications. Είναι ένας από τους κόμβους του Ελληνικού National Host HESTIA στο Πρόγραμμα ACTS.

Τα γειτνιάζοντα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο έχουν αναπτύξει συστήματα διαχείρισης και τοπικής μεταφοράς και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς, διαγνωστικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε συνδυασμό με άλλες ομάδες της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών και του ΕΜΠ.

Παρέχεται σύνδεση με το Internet, μέσω δύο δρομολογητών του Υπολογιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που συνδέονται με τον διεθνή κόμβο του ΕΔΕΤ μέσω HELLASPAC II (Frame Relay) στα 2 Mbps και με το Δίκτυο Αριάδνη. Ο πρώτος δρομολογητής παρέχει επίσης απ'ευθείας σύνδεση με το Υπολογιστικό Κέντρο Υψηλών Επιδόσεων (High Performance Computing Laboratory - HPCL) στο Γουδί και με την Ιατρική Σχολή, μέσω μισθωμένων γραμμών.

Στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων, έχει αρχίσει η υλοποίηση ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων. Το δίκτυο δομείται σε τρία επίπεδα: Δίκτυο κορμού ΑΤΜ, δευτερεύον δίκτυο βασισμένο σε υβριδικά Hubs (Legacy LAN to ATM), και δίκτυα διανομής βασισμένα σε ισχυρά modular hubs και Switched Ethernet που υποστηρίζουν πρωτόκολλα Ethernet, Token Ring, CDDI, Fast Ethernet. Η ολοκλήρωση του δικτύου της Πανεπιστημιούπολης Ιλισίων με την προγραμματισμένη υλοποίηση των υποδικτύων στο Γουδί και το κέντρο των Αθηνών, θα προσφέρει στα 80.000 μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών, της μεγαλύτερης Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας, ένα ευρύτατο δίκτυο προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής (το ΑΘΗΝΑ - ΝΕΤ) με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δικτυακών τεχνολογιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


Το ΟΠΑ έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την εγκατάσταση ενοποιημένου τοπικού δικτύου το οποίο θα επεκταθεί και αναβαθμιστεί σε τεχνολογία ΑΤΜ. Οι ερευνητικές ομάδες του ΟΠΑ έχουν ιδιαίτερη δραστηριότητα στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών τηλεματικής, σε εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, παρακολούθηση και διαχείριση έργων.

Το ΟΠΑ έχει ήδη δημιουργήσει εσωτερικά ένα δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, το οποίο βασίζεται σε ένα δίκτυο κορμού FDDI τεχνολογίας και σε οριζόντια και κάθετη δομημένη καλωδίωση, ενιαία για φωνή και δεδομένα, η οποία είναι κατηγορίας UTP 5 και ακολουθεί το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ-568. Το δίκτυο δεδομένων αποτελείται από ένα δίκτυο κορμού FDDI στα 100 Mbps με 3 συγκεντρωτές. Με το δίκτυο κορμού συνδέονται ένα σύνολο από τοπικά δίκτυα, τα οποία βρίσκονται στα διάφορα κτίρια του Πανεπιστημίου, με τη χρήση switching τεχνολογίας . Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται ήδη περίπου 20 IEEE 802.3 10BASET hubs των 32 θυρών και 5 terminal servers. Σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, το ΟΠΑ δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στο διεθνές δίκτυο Internet με δύο τρόπους, μέσω του δικτύου ΕΔΕΤ με χρήση τεχνολογίας Frame Relay στα 2 Mbps καθώς και μέσω του δικτύου Forthnet με 64 Kbps HELLASCOM.

Στο Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια: Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων, Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων αυτών αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό σταθμών εργασίας και προσωπικών υπολογιστών. Ο αριθμός αυτός πρόκειται να αυξηθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον καθώς τα εργαστήρια αυτά χρηματοδοτούνται από προγράμματα ΠΕΠ και συμμετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με τις δικτυακές τεχνολογίες και υπηρεσίες, και τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ, είτε από Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Σκοπός Φορείς Περιγραφή Υλοποίηση Σύνδεσμοι


Ο παρών web server συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και ενημερώνεται από το Ε.Κ.Π.Α.

Παρατηρήσεις:webmaster