Τίτλος έργου
Σκοπός έργου
Φορείς έργου
Περιγραφή έργου
Υλοποίηση έργου
Σύνδεσμοι


Σκοπός του έργου

Σκοπός του έργου είναι η εγκατάσταση προηγμένων εφαρμογών τηλεματικής πάνω από Μητροπολιτικό Δίκτυο ΑΤΜ μεταξύ των εξής ΑΕΙ:
  1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.),
  2. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
  3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.).

Η χωρική γειτνίαση των τριών φορέων, η υψηλής στάθμης τεχνογνωσία τους και η επιτυχής στενή συνεργασία ερευνητικών μονάδων τους σε κοινά έργα Ερευνας & Ανάπτυξης τηλεματικής, σε συνδυασμό με την εγκατεστημένη υποδομή οπτικών ινών του ΟΤΕ (Αττικός Δακτύλιος) επιτρέπει την άμεση και οικονομική διασύνδεση των τριών ΑΕΙ σε ταχύτητες 34 - 155 Mbps.


Η ήδη εγκατεστημένη δικτυακή βάση των φορέων υποστηρίζει προηγμένες πιλοτικές εφαρμογές πολυμέσων πάνω σε τοπικά δίκτυα (Local Area Networks - LAN) ATM. Με το έργο, οι εφαρμογές αυτές θα ενοποιηθούν σε επίπεδο Μητροπολιτικού Δικτύου (Metropolitan Area Network - MAN) για πρώτη φορά στην χώρα, κατά τα πρότυπα των αντιστοίχων Ακαδημαϊκών - Ερευνητικών δικτύων ευρείας ζώνης (Broadband ISDN) της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Οι βασικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν επικεντρώνονται στην:
    τηλε-εκπαίδευση,
    τηλε-εργασία και
    ιατρική εκπαίδευση και έρευνα με χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας κινούμενης εικόνας (Video) υψηλής πιστότητας.

Σκοπός Φορείς Περιγραφή Υλοποίηση Σύνδεσμοι


Ο παρών web server συντηρείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του ΕΜΠ και ενημερώνεται από το Ε.Κ.Π.Α.

Παρατηρήσεις:webmaster